کارگاه ها ، آزمایشگاه ها و سایت ها

۱۱ اسفند ۱۳۹۳ ۱۵
عکس3
عکس4
عکس5
عکس6
عکس2
آتلیه نقشه کشی
کارگاه برق- خودرو
کارگاه مولد قدرت 2
کارگاه شاسی و بدنه 1
کارگاه شاسی و بدنه 2
کارگاه مهندسی پوشاک
کارگاه های فنی مهندسی
ساختمان آزمایشگاه ها
عکس0
عکس1