ساختمان رفاهی

۱۷ خرداد ۱۳۹۱ ۱
سنگ فرش مقابل ساختمان رفاهی