آمفی تئاتر

۱۸ خرداد ۱۳۹۱ ۳
تابلو برق آمفی تئاتر ۱
تابلو برق آمفی تئاتر ۲
سالن آمفی تئاتر