حوزه معاونت عمران از نظر نوع فعالیت به چند قسمت تقسیم می شود:

1- اداره طراحی و اجرا
 
2- اداره عملیات اجرایی

3- اداره تعمیرات و نگهداری
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مرکز اطلاعات، آمار و رایانه واحد یادگار امام خمینی(ره) می باشد.