ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت 

تصویر

 آقای احمدیانمسئول دفتر معاونت

 
2


آقای جواد اسدیرئیس 
اداره تعمیر و نگهداری

 3آقای علی مردانیرئیس اداره طراحی و اجراء

 4آقای امیر مقدمکارشناس معمار

 5آقای عباس پورغلامیکارپرداز و انباردار

 6آقای پیمان طراوتیتکنسین عمران،تاسیسات،مخابرات ، برق و مکانیک

 7آقای ابراهیم احمدیتکنسین تاسیسات،مخابرات ، برق و مکانیک

 8آقای سید ابراهیم سیدیتکنسین تاسیسات،مخابرات ، برق و مکانیک

 9آقای مصطفی شهیدیتکنسین تاسیسات،مخابرات ، برق و مکانیک

 10

آقای جواد اسدی

تکنسین تاسیسات،مخابرات ، برق و مکانیک

 11

آقای مجید احمدیان

تکنسین تاسیسات،مخابرات ، برق و مکانیک

 12آقای محمد ابوذرتکنسین تاسیسات،مخابرات ، برق، مکانیک و جوشکار

 


13


آقای مجید عبدگرامی

تکنسین تاسیسات،مخابرات ، برق و مکانیک

 

 

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مرکز اطلاعات، آمار و رایانه واحد یادگار امام خمینی(ره) می باشد.