ساختار معاونت

حوزه معاونت عمران از نظر نوع فعالیت به چند قسمت تقسیم می شود:

 ۱- اداره طراحی و اجرا

۲-  اداره عملیات اجرایی

۳-  اداره تعمیرات و نگهداری