آشنایی با مدیران معاونت

تعداد بازدید:۲۱۸۵
 
معاون عمران
 
دکتر سیدعلی صدرواقفی
 
 
 
 

رئیس اداره تعمیرات و نگهداری:  دکتر حمید خدابخشی
رئیس اداره طراحی و اجرا: 
 

 
 
آخرین ویرایش۲۴ تیر ۱۳۹۸