آشنایی با مدیران معاونت

دکتر رضا فرمهینی فراهانی 
معاون عمران

رئیس اداره تعمیرات و نگهداری: آقای جواد اسدی
رئیس اداره طراحی و اجرا: آقای عمار فرقانی