معاونت و مدیران معاونت عمران

تعداد بازدید:۲۵۷۳

معاونت عمران

آقای دکتر سید علی صدر واقفی

ریاست اداره تعمیرات و نگهداری

آقای مهندس کامران قرباندوست

کارشناس عمران

آقای مهندس احمدیان

کارشناس عمران

آقای مهندس اسدی

 

 

 

 

 

کارشناس معماری

آقای مهندس مقدم

 

کارشناس عمران-فضای سبز

آقای مهندس بابایی

 

 

 

کارشناس عمران

آقای مهندس ابوذر

 

 

 

کارشناس تاسیسات مکانیکی و ایمنی

آقای مهندس جلیلی مهر

آخرین ویرایش۰۸ شهریور ۱۳۹۹