اسامی کارکنان

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت 

۱

آقای مجید احمدیان

مسئول دفتر معاونت

۲

آقای جواد اسدی

رئیس اداره تعمیر و نگهداری

۳

آقای عمار فرقانی

رئیس اداره طراحی و اجراء

۴

آقای امیر مقدم

کارشناس معماری

۵

آقای پیمان طراوتی

کاردان تاسیسات مکانیکی

۶

آقای سید ابراهیم سیدی

کاردان تاسیسات برقی

۷

آقای مصطفی شهیدی

کارشناس تاسیسات مکانیکی

۸

آقای محمد ابوذر

کاردان عمرانی