شماره تماس های ضروری

تعداد بازدید:۱۲۹۹

 ردیف

نام ونام خانوادگی

 فعالیت

تلفن مستقیم

تلفن داخلی 

۱

آقای دکتر سیدعلی صدرواقفی

معاون عمران

۵۵۲۲۹۳۳۷

-

۲

آقای کامران قرباندوست

مسئول دفتر معاونت

۵۵۲۲۹۳۳۷

-

۳

آقای دکتر خدابخشی

رئیس اداره تعمیرات و نگهداری

۵۵۲۲۹۲۴۱

۲۲۴۹

۴

 

کارپرداز ارشد عمران

۵۵۲۲۹۳۳۷

۲۲۳۴

۵

 

رئیس اداره طراحی و اجراء

۵۵۲۲۹۳۷۷

۲۲۴۹

۶

آقای مهندس مقدم

کارشناس معماری

۵۵۲۲۹۳۷۷

۲۲۴۹

۷

آقای طراوتی

تکنسین عمران،تاسیسات،مخابرات ، برق و مکانیک

۲۳۹۰

۸

آقای شهیدی

تکنسین تاسیسات،مخابرات ، برق و مکانیک

-

۲۳۷۵

۹

آقای ابوذر

تکنسین تاسیسات،مخابرات ، برق، مکانیک و جوشکار

-

۲۳۷۵

۱۰

 

تکنسین تاسیسات،مخابرات ، برق و مکانیک

-

۲۳۷۵

 
آخرین ویرایش۱۹ تیر ۱۳۹۸